Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

5502

Čl. 6 Účinnosť Táto smernica nadobúda účinnosť 21. novembra 2019. Dňom účinnosti tejto smernice adaptačného vzdelávania sa ruší smernica o adaptačnom vzdelávaní č. 9/2016 schválená

Súrodenci: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) 18. Rodinný stav: Slobodný(-á) Ženatý/vydatá Vdovec/vdova Rozvedený(-á) Druh/družka 19. Manžel(-ka)/ druh (družka): (priezvisko, rodné meno, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) výkonom kontroly je na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 oprávnená a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom. a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v eurách, sú uvedené v prílohe č.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

  1. Ako dlho trvá spracovanie platby na facebooku
  2. Graf budúcich cien ropy brent
  3. Hip hop vývoj obchodné recenzie

Dohoda o plnomocenstve Dátum narodenia 21.11.1961 Štátna príslušnosť Slovenská republika Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie Meno Priezvisko 4 Titul pred menom Ing. Ladislav Kizak Adresa trvalého pobytu Páričkova 1094/11, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Dátum narodenia 4.4.1985 Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Zvoliť typ kurzu – doškoľovací alebo rozširujúci, Zadať číslo inštruktorského oprávnenia, Požadovaný rozsah inštruktorských oprávnení (skupiny nesmú presahovať Vaše vodičské oprávnenie). 1.3. Dátum narodenia Pohlavie Štátna príslušnosť Identifikačné/poistné číslo (1c) Dátum ďalšej kontroly 5. 5.1. Meno a priezvisko lekára osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kód technika z informačného systému poverenej technickej služby, adresa trvalého bydliska / pobytu osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika v rozsahu telefonický kontakt, adresa a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca2) dátum narodenia a miesto narodenia, c) štátnu príslušnosť, d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má.

meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, alebo prechodného ak ide o cudzinca, číslo osvedčenia a lehotu jeho platnosti, druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých vykonáva kontroly, funkčné zaradenie (vedúci, zástupca, technik), rozsah vodičského oprávnenia. 7.

Ak áno&nbs 28. feb.

Meno a priezvisko posudzovanej osoby Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec Lekársky nález 2) 1. Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

12. výstavby SR, riadiacimi pracovníkmi pasovej a cudzineckej 21. feb.

(3) podľa odseku 1 písm. a) zapisujú do cestovného dokladu orgány pasovej kontroly.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska kontroly originality a podpis, 2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), sídlo pracoviska kontroly originality, meno a priezvisko osoby alebo osôb, Dátum kontroly Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala kontrolu Údaje pod a metodiky Európskej ãtatistiky pracovných úrazov ýíslo úrazu OKEý16) Povolanie zamestnanca17) Vek zamestnanca Pohlavie zamestnanca Druh poranenia Poranená þas " tela Územie, na ktorom vznikol úraz18) Dátum úrazu ýas úrazu Obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena Dátum narodenia Adresa sídla Identifikačné číslo Miesto podnikania Právnická osoba Názov/obchodné meno Sídlo (adresa) Právna forma Identifikačné číslo Meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. 2.Identifikačné údaje Kontroly a zdravotný skríning treba vykonávať tak, aby sa minimalizovalo zdržanie, takže by si nemali vyžadovať, aby vodiči opúšťali vozidlo. 14. Národné kontaktné miesta zriadené v nadväznosti na telekonferenciu ministrov dopravy z 18.

(6) Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu ministerstva zabezpeéí uverejnenie vo Vestníku meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej Meno a priezvisko Vo funkcii Dátum narodenia Číslo OP: vedúci člen člen 1. Kontrolná skupina číslo:.. 2. Obdobie, na ktoré sa poverenie vystavuje: 3. Evidenčné čísla kontrolovaných objektov: 4.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

K dispozícii je okrem toho aj farebná biometrická fotografia tváre držiteľa. Odtlačky prstov sú chránené oveľa viac Sú nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do a z Českej republiky, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie Česka po hranicu so Slovenskom. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, údaje o doterajšej praxi žiadateľa. Prílohou žiadosti je: doklad o vzdelaní žiadateľa, doklad o doterajšej praxi žiadateľa, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 1. identifikačné údaje technika technickej kontroly v rozsahu 1a.

§ 8 (1) Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.

cesta za zlatým národom
amazon apple iphone obchod v
blokovať aktualizáciu ios
fed meeting zníženie úrokovej sadzby
373 eur za dolár
7500 inr na usd
aké sú účinky kava kava

Ľudia, ktorí pricestujú do Rakúska, budú musieť v online formulári vyplniť svoje meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu, miesto bydliska i pobytu, dátum príchodu, približný dátum odcestovania, a vymenovať aj krajiny, v ktorých sa zdržiavali v posledných desiatich dňoch.

ODDIEL VII: konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. kontrola dokumentácie z verejného obstarávania 17.